juliste

IUYYhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Ilmailu-upseeriyhdistys IUY ry ja kotipaikka on Jyväskylä.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on: Ylläpitää jäsenistönsä maanpuolustustahtoa ja vaalia sotilasilmailuperinteitä sekä toimia jäsentensä ammatillisen, yhteiskunnallisen ja henkisen kehityksen edistämiseksi ja tukemiseksi.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää toimielimiensä välityksellä kokouksia, luentoja, esitelmiä ja juhlatilaisuuksia, tutustumismatkoja ja muita samantapaisia tilaisuuksia. Yhdistys harjoittaa tiedotus- ja koulutustoimintaa sekä tukee lentoupseerien ammattiyhdistystoimintaa ja ilmavoimien lentävään henkilöstöön kohdistuvaa tutkimusta.

4§ Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä omistamaan kiinteätä, irtainta ja immateriaalista omaisuutta.

5§ Yhdistyksen varsinaiseksi tai ainaiseksi jäseneksi voi päästä ilmavoimissa palveleva tai palvellut upseeritutkinnon suorittanut lentoupseeri. Jäseneksi pääsyä tarkoittavat anomukset ratkaisee yhdistyksen hallitus. Tämän lisäksi voi yhdistykseen lahjoittajajäsenenä päästä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus sellaiseksi hyväksyy. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen toimintavuoden lopusta, jonka aikana hän on hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ilmoittanut eroavansa.

6§ Jäsenmaksun suuruus kunkin jäsenryhmän osalta määrätään vuosikokouksessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7§ Kunniajäseneksi voi yhdistys vuosikokouksessaan hallituksen esityksestä kutsua henkilön tai yhdistyksen, joka on huomattavalla tavalla edistänyt ilmavoimien tarkoitusperiä tai kehitystä tai toiminut erikoisen hyvin yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

8§ Jäsenen, joka on käyttäytynyt upseeriarvoa alentavasti, laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tahi jonka kuulumista yhdistykseen voidaan pitää sopimattomana, voi hallitus päätöksellään erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätös on saatettava jäsenen tietoon kirjatulla kirjeellä. Jäsen voi erottamisensa alistaa yleisen kokouksen päätettäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 1 kk:n kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

9§ Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana sekä vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa yhdistykselle muut toimihenkilöt.

10§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

11§ Hallituksen tehtävänä on: 1)Toimia kaikin käytettävissä olevin keinoin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta, 2)edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle ja hankkia sille oikeuksia sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana, 3)kutsua yhdistys sekä sääntömääräisiin että muihin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset, 4)hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut, 5)päättää yhdistyksen toimihenkilöiden palkkauksesta vahvistetun tulo- ja menoarvion puitteissa. 6)pitää luetteloa jäsenistä sekä päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, 7)laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä toimintakaudelta, 8)laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi, 9)hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

12§ Hallitus voi, milloin katsoo tarpeelliseksi, alueen tai muun perusteen mukaan hyväksyä muodostettavaksi yhdistyksen rekisteröimättömiä alaosastoja.

13§ Vuosikokous pidetään maaliskuun – toukokuun välisenä aikana. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2.kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajaa, joina voi toimia samat henkilöt 3.todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 4.esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta 5.luetaan tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan kertomus yhdistyksen taloudenhoidosta kuluneelta tilivuodelta 6.päätetään hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta ja vahvistetaan tilinpäätös. 7.toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali 8.toimitetaan hallituksen muiden jäsenten vaali 9.valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. 10.vahvistetaan alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus 11.päätetään kunkin jäsenryhmän osalta jäsenmaksuista 12.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai hallituksen esittämät tai vähintään viisi päivää ennen vuosikokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat, ei kuitenkaan sellaisia, josta mainitaan voimassa olevan yhdistyslain 14§:ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa ilmoitettu.

14§ Äänioikeus kokouksissa on vain yhdistyksen varsinaisilla ja ainaisjäsenillä. Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Milloin vähintään viisi jäsentä sitä vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin. Nimetyille henkilöille, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä, annetuilla valtakirjoilla äänestäminen on sallittua kaikissa yhdistyksen kokouksissa. Äänioikeutettu jäsen voi osallistua kokoukseen hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

15§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin vuosikokous. Jäsenistön vaatimuksen mukainen ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun kirjallinen esitys hallitukselle on toimitettu.

16§ Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä sotilasaikakauslehdessä, jäsenelle osoitetulla kirjeellä tai tietoliikenneyhteyksin sekä www-sivuilleen kirjoitetun kutsun avulla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

17§ Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi (1.1. – 31.12.). Tilinpäätös sekä tilin- ja toiminnantarkastus tulee tehdä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

18§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. Hallitus voi nimetä yhden tai useamman toimihenkilön kirjottamaan yhdistyksen nimen yksin.

19§ Näitä sääntöjä älköön muutettako, jollei vähintään kolme neljästä kokouksessa annetuista äänistä sitä kannata. Sääntöjen muutosehdotus on annettava hallitukselle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen kokousta.

20§ Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen toiminnan lopettamista, vaaditaan kolme neljännestä yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja on päätös vahvistettava seuraavassa kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

21§ Jos yhdistys lopettaa toimintansa tai lakkautetaan, siirtyy sen omaisuus ensisijaisesti Ilmavoimien lentoupseerien edunvalvontaa ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai jollekin ilmavoiminen henkilöstön hyväksi toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle tai laitokselle yhdistyksen viimeisessä kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.


HN